Bedankt!
19 maart 2014
Parkeertarieven en koopgedrag op elkaar afstemmen
12 november 2014

Armoedebeleid

Tijdens de commissie samenleving van 7 oktober 2014 werd de nieuwe notitie Armoedebeleid besproken. De cijfers t.a.v. armoede in de gemeente Emmen liegen er niet om. Emmen heeft de meeste arme inwoners van de provincie. Echter armoede doorbreken is een hele lastige uitdaging.


Vanavond zijn er 3 belangrijke thema’s aan de orde armoedebeleid, verordering WMO het beleidsplan jeugdhulp. Thema’s die soms erg dicht bij elkaar zitten, mede doordat bijvoorbeeld inwoners die jeugdhulp nodig zijn ook vallen onder het armoedebeleid. De wethouder had het niet voor niets over verbinden. Het is goed om te zien dat deze multi-disciplinaire integrale benadering in alle stukken omschreven is. Om zo iedereen beter van dienst te kunnen zijn, beter en efficiënter hulp te kunnen verlenen en de doelgroep niet te overladen met verschillende kaders, beleid en regelingen. Maar op papier klinkt dit vaak gemakkelijker dan dat het in praktijk is. We snappen dat dit nog vorm moet krijgen bij het in werking treden op 1 januari, maar het blijft voor ons een belangrijk punt.

Overerving
In de beleidsnotitie wordt uitvoerig ingegaan op het fenomeen ‘overerving’. Daarmee wordt bedoeld dat gezinnen van generatie op generatie in armoede doorbrengen. Wij denken dat hier toch een deel van de sleutel ligt in de aanpak van armoede. Het wordt tijd dat we de komende jaren de knip zetten in de navelstreng van overerving.

De LEF! fractie pleit ervoor om in te zetten op de jongste generatie. Uit gesprekken met hulpverleners en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat scholing en sport-en cultuur activiteiten de beste voorwaarde biedt om een leven in armoede van generatie op generatie te doorbreken. Wel zijn hier randvoorwaarden voor nodig. Niet een casemanager die overladen is met teveel dossiers en af te toe even belt maar een vast contactpersoon in de vorm van een maatschappelijk werker/gezinsvoogd e.a. die directief en betrokken is en vertrouwen krijgt bij de doelgroep.
Daarnaast is het noodzakelijk om scholen en sportclubs in deze problematiek te brekken oa. inzake voorlichting ten aanzien van regelingen maar ook in signaalfunctie. De opvoeding is een primaire taak van de ouders maar elk kind moet mee kunnen doen om zich te kunnen ontwikkelen en vormen.

Stille armoede
Het actief stimuleren van regelingen moet wat ons betreft ook vooral op de plekken waar dit nodig is en ook hier weer ligt een rol voor scholen. Maar laten we ook niet de verborgen, stille armoede onder zzp-ers, ondernemers en hoger opgeleiden zonder baan vergeten. Dit is een doelgroep waar de schaamte-drempel wellicht nog wel hoger ligt en die op een andere manier gevonden moeten worden. Wat bijvoorbeeld in kan houden dat informatie juist bekend moet zijn bij de boekhouder.

Bestaande infrastructuur
In de notitie lezen we over bv. het armoedepact en over laaggeletterdheid. Natuurlijk kunnen we deze doelstellingen ondersteunen. Maar hoe staat dit in verhouding tot de voorheen bestaande infrastructuur die onder druk is komen te staan door bezuinigingen. Bijvoorbeeld Sedna voorheen aanwezig in gezondheidscentra’s en de bibliotheek bijvoorbeeld in Schoonebeek nu het met een bibliobus moet doen.

Participatiewebshop
Een actiever beleid naar instellingen, organisaties mbt de webshop is aan te raden. We missen veel clubs maar ook organisaties als St. Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe hierop. De LEF! fractie raadt aan om alle organisaties voor te lichten over de webshop en organisaties toe te voegen waar nodig.

Externe organisaties
In dit werkveld zijn tal van externe spelers waaronder organisaties, instellingen en vrijwilligersinstellingen actief. Er is door het college gekozen voor drie vaste subsidiepartners. Subsidiepartners die allemaal goed werk verrichten en die we zeker waarderen. Toch willen we de vraag stellen aan de wethouder of het niet goed zou zijn om alle instanties in kaart te brengen, net als alle lopende subsidie-aanvragen op dit terrein. Niet alleen geeft dit input aan plaatsen waar je de doelgroep kan bereiken, maar gezocht kan worden naar een goede afstemming en verdeling van subsidiegelden.

Afsluitend komen we toch even terug op de nieuwe generatie waar ons inziens de meeste kansen liggen. Door decentralisatie is er niet alleen sprake van bezuinigingen maar ook van hervormingen: een kanteling.
Met elkaar zullen we samen anders gaan kijken naar zorg- en hulpverlening, uitgaande van de kracht van een ieder.
Ook wij als raadsleden zullen onze mindset moeten aanpassen en vandaar ons voorstel om niet meer te spreken van een armoedebeleid en armoedegelden maar van wat ons betreft het positiever geladen en met bewustzijn van de kanteling:  sociaal investeringsbeleid.

inbreng LEF! raadslid Jenneke Ensink
commissie samenleving

7 oktober 2014